Algemene Voorwaarden

Versie: 1.1 Datum: 8 augustus 2022

artikel 1: definities

1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Rentbird tot stand komt wanneer Woningzoekende een account heeft aangemaakt op Rentbird.nl en heeft geactiveerd middels betaling, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;

1.2 'Abonnementsgeld': het bedrag dat moet worden betaald voor het activeren van een account, zoals van tijd tot tijd door Rentbird wordt vastgesteld;

1.3 'Account': de gratis inschrijving bij Rentbird waarmee een Woningzoekende voorbeelden toegestuurd krijgt maar niet actief kan reageren op advertenties van verhuurders;

1.4 'Verhuurder': natuurlijk persoon of rechtspersoon welke een woning te huur aanbiedt mbv het Rentbird platform Rentbird.nl en/of via de email dienst van Rentbird. Deze Verhuurder-registratievorm verschaft de verhuurder de mogelijkheid om ook reacties en bezichtigingsaanvragen te kunnen ontvangen van woningzoekenden met een abonnement;

1.5 'Rentbird.nl: Website van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rentbird, gezeteld te Amsterdam;

1.6 'Materiaal': door of namens verhuurders aangeleverde informatie over een woonruimte die te huur wordt aangeboden;

1.7 'Misbruik': het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;

1.8 'Schriftelijk': hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Woningzoekende – via het contactformulier op de Website;

1.9 'Website': de website Rentbird.nl;

1.10 'Woningzoekende': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op de Website inschrijft met als doen het vinden van een woning. De Woningzoekende wordt in deze voorwaarden ook wel aangesproken met 'je' of 'jij';

1.11 'Rentbird Alerts': Onze naam zoals gebruikt in WhatsApp voor het versturen van Alerts

artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw account als woningzoekende of als verhuurder indien je gebruik wilt maken van het Rentbird platvorm.

artikel 3: functie van het platform en Rentbird

3.1 Rentbird biedt op de Website een platform waar Verhuurders te verhuren woonruimte middels advertenties (via email) kunnen aanbieden en waar Woningzoekenden (i) over beschikbare huurwoningen geïnformeerd worden (ii) en een profiel aan kunnen maken van de woonruimte die zij zoeken;

3.2 Rentbird heeft louter een 'prikbord functie' en heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Woningzoekenden en Verhuurders;

3.3 Je begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Abonnement niet per se betekent dat je ook daadwerkelijk woonruimte zult vinden;

3.4 Rentbird is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie over woningen welke via email verstuurd worden en kan niet garanderen dat de woonruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een advertentie tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via mail@rentbird.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Verhuurder om dit verder te onderzoeken.

artikel 4: totstandkoming van het abonnement

 1. Het Abonnement tussen jou en Rentbird komt tot stand nadat je je via de Website hebt aangemeld, het abonnementsgeld hebt betaald en Rentbird deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

artikel 5: kosten

5.1 Als woningzoekende zijn er meerdere abonnementen beschikbaar. Prijzen zijn afhankelijk van de duur van het abonnement. De prijzen op de website zijn actueel en leidend. Na de initiële periode zoals hiervoor omschreven, zal het abonnement automatisch verlengd worden, telkens met dezelfde periode als initieel gekozen. De automatische verlenging eindigt automatisch wanneer je je afmeld van de dienst;

5.2 Verhuurder – No cure no pay. Als verhuurder kun je kiezen om 2% (+BTW) van de jaarlijkse huur te betalen bij het sluiten van een huurovereenkomst met een huurder. Indien er geen overeenkomst met een woningzoekende van Rentbird tot stand komt, is deze betaling niet van toepassing. Rentbird bemiddeld hierin niet, maar verzorgt alleen het platvorm via welke communicatie tot stand kan komen tussen verhuurder en woningzoekende. Andere diensten, zoals bijvoorbeeld bezichtigingen, zijn niet van toepassing. Het bedrag zal achteraf middels factuur aan de verhuurder in rekening gebracht worden;

5.3 Verhuurder – Vast bedrag. Als verhuurder kun je er ook voor kiezen om hulp te krijgen van een door Rentbird voorgeselecteerde makelaar om je woning te verhuren. Hier zijn 2 vormen beschikbaar, gedeeltelijke uitbesteding voor 5% (+BTW) van de jaarlijkse huur (éénmalig) of gehele uitbesteding voor 7% (+BTW) van de jaarlijkse huur (éénmalig). Hierbij garanderen wij niet dat er daadwerkelijk een geschikte huurder gevonden wordt. Ook hier geld het No cure no pay principe.

artikel 6: herroepingsrecht

6.1 Indien je als woningzoekende met een betaald abonnement niet tevreden bent met de manier waarop ons platvorm voor jou heeft gepresteerd, dan kun je het betaalde abonnementsgeld retour krijgen. Stuur on hiervoor binnen 14 dagen na aanvang van je abonnement een email naar support@Rentbird.com met opgaaf van reden;

artikel 7: opzeggen

7.1 Je kunt je abonnement op ieder moment opzeggen. Rentbird zal tijdig voor het einde van een periode aankondigen dat de huidige periode binnenkort eindigt en hierbij, voor het gemak, een link toevoegen naar de pagina waar het abonnement beëindigt kan worden, dus je loopt geen risico indien je het abonnement "vergeet" op te zeggen wanneer je het platvorm niet meer nodig hebt;

7.2 Opzegging van je abonnement kan online via je account door naar 'Mijn Rentbird' te gaan en daar je account op te zeggen door op de knop "afmelden" te drukken.

artikel 8: betalingen

8.1 Voor Woningzoekenden wordt het Abonnementsgeld door middel van betaling via iDeal, Creditcard of Sepa automatische incasso voldaan;

8.2 Voor Verhuurders – No cure no Pay, word achteraf de betaling voldaan dmv overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum;

artikel 9: wet- en regelgeving

 1. Woningzoekende en Verhuurder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het voorgaande, verklaren zij bekend te zijn met de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2013 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen wanneer het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt.

artikel 10: misbruik

10.1 Bij Misbruik door een Woningzoekende kan Rentbird diens Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen door Woningzoekende hierover per e-mail te informeren;

10.2 Rentbird is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de Woningzoekende in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van Rentbird om nadere rechtsmaatregelen tegen de Woningzoekende te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Woningzoekende.

artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Op het moment dat een woningzoekende – om welke reden dan ook – schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website Rentbird en/of het Abonnement, kan Rentbird in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de Woningzoekende geleden schade;

11.2 Indien en voor zover een gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Rentbird aansprakelijk is voor enige schade die door de Woningzoekende wordt geleden en dat Rentbird gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, zal de totale aansprakelijkheid van Rentbird jegens de Woningzoekende (waaronder wordt begrepen een verplichting om het Abonnementsgeld terug te betalen) nooit meer bedragen dan het van die Woningzoekende ontvangen Abonnementsgeld;

artikel 12: privacy beleid

Klik hier voor ons privacy beleid.

artikel 13: verzoeken/toestemming

13.1 Als je na het afsluiten van het Abonnement een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;

13.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van Rentbird wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;

13.3 Een door Rentbird gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Rentbird is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

artikel 14: tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

 1. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Rentbird op grond van deze gebruiksvoorwaarden en de wet (waaronder begrepen het recht op nakoming en eventuele rechten om het Abonnement te ontbinden), heeft Rentbird het recht om jouw Abonnement met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan jou indien jij: (a) de door jou verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet; (b) enige andere bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt; (c) enige voorwaarde, verbonden aan een door Rentbird verleende toestemming, niet in acht neemt; (d) een aanvraag tot surseance van betaling hebt ingediend en/of hebt verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; (e) de vrije beschikking over jouw vermogen of een deel daarvan verliest; (f) in staat van faillissement wordt verklaard; (g) een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van jou; (h) komt te overlijden; of (i) als Woningzoekende geen natuurlijk persoon is, zij haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.

artikel 15: bestrijding illegale verhuur

 1. Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:
 2. Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. En/of:
 3. Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente.
 4. Verhuurder verklaart dat de woning een vrije sector woning betreft.
 5. Verhuurder verklaart, indien er een hypotheek op de woning is afgesloten, dat er door de hypotheekverstrekker toestemming is verleend om de woning te verhuren.
 6. Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP), te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2014-01-06. Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een woonruimte betreft, zullen wij de betreffende verhuurder sommeren om de advertentie per direct te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder altijd door aan het bevoegde ministerie.

artikel 16: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 2 april 2021.