Algemene Voorwaarden - Rentbird Gold Huurbemiddeling

Versie: 1.0 Datum: 8 augustus 2022

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die RB Global BV, hierna te noemen ‘Rentbird’, sluit met haar Opdrachtgevers, hierna te noemen ‘opdrachtgever’.
 • Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Rentbird gericht op het tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding (courtage) door Opdrachtgever in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële huurder(s), opdat Opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst voor woonruimte sluit, een en ander als bedoeld in artikel 7:425 BW.
 • Onder bemiddelingsvergoeding of courtage wordt verstaan de door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden.
 • Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’.
 • Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • De door Rentbird te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Rentbird hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Rentbird.
 • Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Indien Rentbird niet binnen bekwame spoed nakoming door Opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Rentbird onverlet.
 • Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene bemiddelingsvoorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Rentbird deze algemene voorwaarden al eerder bij een andere transactie aan Opdrachtgever ter hand gesteld heeft.
 • Rentbird behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene bemiddelingsvoorwaarden van Rentbird te wijzigen.

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

 • Mondelinge afspraken binden Rentbird eerst nadat deze schriftelijk door Rentbird zijn bevestigd dan wel zodra Rentbird met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 • Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Rentbird bindend.

Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever

 • Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Rentbird gewenste vorm aan Rentbird ter beschikking worden gesteld.
 • Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren.
 • Indien door welke oorzaak dan ook de huurder, met wie Opdrachtgever door bemiddeling van Rentbird een huurovereenkomst heeft gesloten, niet gaat wonen in de betreffende woonruimte, of indien de huurovereenkomst voor deze woonruimte wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.
 • Indien voor de betreffende woonruimte een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning ten behoeve van Opdrachtgever en/of huurder voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Rentbird gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Rentbird. Rentbird verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Rentbird gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 5: Termijnen

 • Opgegeven termijnen waarbinnen door Rentbird de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Rentbird haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Rentbird is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten.

Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 • Rentbird is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.
 • Rentbird kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen.

Artikel 7: Duur overeenkomst, inspanningsverplichting

 • Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Rentbird zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Rentbird en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Rentbird, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 8: Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst

 • Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door:
 • vervulling van de overeenkomst door Rentbird;
 • opzegging door Opdrachtgever;
 • opzegging door Rentbird.
 • De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.
 • Opdrachtgever en Rentbird zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen.
 • Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

Artikel 9: Reclames en klachten

 • Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) huurovereenkomst van Rentbird tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Rentbird te worden gemeld.
 • Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten – dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Rentbird te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Rentbird.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • Indien Rentbird bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Rentbird nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst door partijen daarbij. Rentbird is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming is/zijn met de wet.
 • Rentbird kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Rentbird, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
 • Rentbird is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Rentbird tot stand gekomen huurovereenkomst.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rentbird

Artikel 11: Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Rentbird verschuldigd is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling:
 • zal Opdrachtgever aanRentbird een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
 • zal Opdrachtgever, na daartoe door Rentbird te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 40,00;
 • Al hetgeen Opdrachtgever aan Rentbird verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaanmaking.
 • Ter keuze van Rentbird kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 • Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Rentbird bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Makelaar het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 • Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Rentbird gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 • Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 13: Geheimhouding

 • Rentbird zal alle van Opdrachtgever in het kader van deze opdracht aan Rentbird ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs van Rentbird kan worden gevergd.
 • Het is Opdrachtgever verboden informatie, die hij ter zake van deze opdracht vanRentbird ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor Rentbird zal ontstaan.

Artikel 14: Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 • Op de tussen Rentbird en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 • Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Rentbird, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Rentbird is gevestigd.

Algemene Voorwaarden - Rentbird Email Service

Versie: 1.1 Datum: 8 augustus 2022

artikel 1: definities

1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Rentbird tot stand komt wanneer Woningzoekende een account heeft aangemaakt op Rentbird.nl en heeft geactiveerd middels betaling, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;

1.2 'Abonnementsgeld': het bedrag dat moet worden betaald voor het activeren van een account, zoals van tijd tot tijd door Rentbird wordt vastgesteld;

1.3 'Account': de gratis inschrijving bij Rentbird waarmee een Woningzoekende voorbeelden toegestuurd krijgt maar niet actief kan reageren op advertenties van verhuurders;

1.4 'Verhuurder': natuurlijk persoon of rechtspersoon welke een woning te huur aanbiedt mbv het Rentbird platform Rentbird.nl en/of via de email dienst van Rentbird. Deze Verhuurder-registratievorm verschaft de verhuurder de mogelijkheid om ook reacties en bezichtigingsaanvragen te kunnen ontvangen van woningzoekenden met een abonnement;

1.5 'Rentbird.nl: Website van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rentbird, gezeteld te Amsterdam;

1.6 'Materiaal': door of namens verhuurders aangeleverde informatie over een woonruimte die te huur wordt aangeboden;

1.7 'Misbruik': het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;

1.8 'Schriftelijk': hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Woningzoekende – via het contactformulier op de Website;

1.9 'Website': de website Rentbird.nl;

1.10 'Woningzoekende': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op de Website inschrijft met als doen het vinden van een woning. De Woningzoekende wordt in deze voorwaarden ook wel aangesproken met 'je' of 'jij';

1.11 'Rentbird Alerts': Onze naam zoals gebruikt in WhatsApp voor het versturen van Alerts

artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw account als woningzoekende of als verhuurder indien je gebruik wilt maken van het Rentbird platvorm.

artikel 3: functie van het platform en Rentbird

3.1 Rentbird biedt op de Website een platform waar Verhuurders te verhuren woonruimte middels advertenties (via email) kunnen aanbieden en waar Woningzoekenden (i) over beschikbare huurwoningen geïnformeerd worden (ii) en een profiel aan kunnen maken van de woonruimte die zij zoeken;

3.2 Rentbird heeft louter een 'prikbord functie' en heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Woningzoekenden en Verhuurders;

3.3 Je begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Abonnement niet per se betekent dat je ook daadwerkelijk woonruimte zult vinden;

3.4 Rentbird is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie over woningen welke via email verstuurd worden en kan niet garanderen dat de woonruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een advertentie tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via [email protected]. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Verhuurder om dit verder te onderzoeken.

artikel 4: totstandkoming van het abonnement

 1. Het Abonnement tussen jou en Rentbird komt tot stand nadat je je via de Website hebt aangemeld, het abonnementsgeld hebt betaald en Rentbird deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

artikel 5: kosten

5.1 Als woningzoekende zijn er meerdere abonnementen beschikbaar. Prijzen zijn afhankelijk van de duur van het abonnement. De prijzen op de website zijn actueel en leidend. Na de initiële periode zoals hiervoor omschreven, zal het abonnement automatisch verlengd worden, telkens met dezelfde periode als initieel gekozen. De automatische verlenging eindigt automatisch wanneer je je afmeld van de dienst;

5.2 Verhuurder – No cure no pay. Als verhuurder kun je kiezen om 2% (+BTW) van de jaarlijkse huur te betalen bij het sluiten van een huurovereenkomst met een huurder. Indien er geen overeenkomst met een woningzoekende van Rentbird tot stand komt, is deze betaling niet van toepassing. Rentbird bemiddeld hierin niet, maar verzorgt alleen het platvorm via welke communicatie tot stand kan komen tussen verhuurder en woningzoekende. Andere diensten, zoals bijvoorbeeld bezichtigingen, zijn niet van toepassing. Het bedrag zal achteraf middels factuur aan de verhuurder in rekening gebracht worden;

5.3 Verhuurder – Vast bedrag. Als verhuurder kun je er ook voor kiezen om hulp te krijgen van een door Rentbird voorgeselecteerde makelaar om je woning te verhuren. Hier zijn 2 vormen beschikbaar, gedeeltelijke uitbesteding voor 5% (+BTW) van de jaarlijkse huur (éénmalig) of gehele uitbesteding voor 7% (+BTW) van de jaarlijkse huur (éénmalig). Hierbij garanderen wij niet dat er daadwerkelijk een geschikte huurder gevonden wordt. Ook hier geld het No cure no pay principe.

artikel 6: herroepingsrecht

6.1 Indien je als woningzoekende met een betaald abonnement niet tevreden bent met de manier waarop ons platvorm voor jou heeft gepresteerd, dan kun je het betaalde abonnementsgeld retour krijgen. Stuur on hiervoor binnen 14 dagen na aanvang van je abonnement een email naar [email protected] met opgaaf van reden;

artikel 7: opzeggen

7.1 Je kunt je abonnement op ieder moment opzeggen. Rentbird zal tijdig voor het einde van een periode aankondigen dat de huidige periode binnenkort eindigt en hierbij, voor het gemak, een link toevoegen naar de pagina waar het abonnement beëindigt kan worden, dus je loopt geen risico indien je het abonnement "vergeet" op te zeggen wanneer je het platvorm niet meer nodig hebt;

7.2 Opzegging van je abonnement kan online via je account door naar 'Mijn Rentbird' te gaan en daar je account op te zeggen door op de knop "afmelden" te drukken.

artikel 8: betalingen

8.1 Voor Woningzoekenden wordt het Abonnementsgeld door middel van betaling via iDeal, Creditcard of Sepa automatische incasso voldaan;

8.2 Voor Verhuurders – No cure no Pay, word achteraf de betaling voldaan dmv overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum;

artikel 9: wet- en regelgeving

 1. Woningzoekende en Verhuurder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het voorgaande, verklaren zij bekend te zijn met de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2013 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen wanneer het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt.

artikel 10: misbruik

10.1 Bij Misbruik door een Woningzoekende kan Rentbird diens Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen door Woningzoekende hierover per e-mail te informeren;

10.2 Rentbird is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de Woningzoekende in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van Rentbird om nadere rechtsmaatregelen tegen de Woningzoekende te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Woningzoekende.

artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Op het moment dat een woningzoekende – om welke reden dan ook – schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website Rentbird en/of het Abonnement, kan Rentbird in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de Woningzoekende geleden schade;

11.2 Indien en voor zover een gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Rentbird aansprakelijk is voor enige schade die door de Woningzoekende wordt geleden en dat Rentbird gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, zal de totale aansprakelijkheid van Rentbird jegens de Woningzoekende (waaronder wordt begrepen een verplichting om het Abonnementsgeld terug te betalen) nooit meer bedragen dan het van die Woningzoekende ontvangen Abonnementsgeld;

artikel 12: privacy beleid

Klik hier voor ons privacy beleid.

artikel 13: verzoeken/toestemming

13.1 Als je na het afsluiten van het Abonnement een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;

13.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van Rentbird wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;

13.3 Een door Rentbird gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Rentbird is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

artikel 14: tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

 1. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Rentbird op grond van deze gebruiksvoorwaarden en de wet (waaronder begrepen het recht op nakoming en eventuele rechten om het Abonnement te ontbinden), heeft Rentbird het recht om jouw Abonnement met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan jou indien jij: (a) de door jou verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet; (b) enige andere bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt; (c) enige voorwaarde, verbonden aan een door Rentbird verleende toestemming, niet in acht neemt; (d) een aanvraag tot surseance van betaling hebt ingediend en/of hebt verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; (e) de vrije beschikking over jouw vermogen of een deel daarvan verliest; (f) in staat van faillissement wordt verklaard; (g) een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van jou; (h) komt te overlijden; of (i) als Woningzoekende geen natuurlijk persoon is, zij haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.

artikel 15: bestrijding illegale verhuur

 1. Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:
 2. Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. En/of:
 3. Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente.
 4. Verhuurder verklaart dat de woning een vrije sector woning betreft.
 5. Verhuurder verklaart, indien er een hypotheek op de woning is afgesloten, dat er door de hypotheekverstrekker toestemming is verleend om de woning te verhuren.
 6. Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP), te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2014-01-06. Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een woonruimte betreft, zullen wij de betreffende verhuurder sommeren om de advertentie per direct te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder altijd door aan het bevoegde ministerie.

artikel 16: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 2 april 2021.